AZ E-TERMÉKDÍJ.HU KFT. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Adatkezelő: E-Termékdíj.hu Kft.

Elérhetőség: 1118 Budapest, Holdvilág utca 11.,  info@e-termekdij.hu, +36 1 201 4606

Az E-Termékdíj.hu Kft. (a továbbiakban E-Termékdíj.hu Kft.) rendkívül fontosnak tartja partnerei, felhasználói, megrendelői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Az E-Termékdíj.hu Kft. az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló (továbbiakban: „Infotv.”), törvények szabályozásának megfelelően jár el.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A Szabályozás célja

Az Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza, hogy az E-Termékdíj.hu Kft. működése során megvalósuljon a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárás. Az E-Termékdíj.hu Kft. kiemelt jelentőségűnek tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a felhasználók számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról:

- a kezelt adatok köréről,

- a kezelés módjáról,

- a kezelés céljáról,

- a kezelés jogalapjáról

- az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Ennek megfelelően Az E-Termékdíj.hu Kft. a jelen Szabályzatban alakítja ki valamennyi alkalmazottjára, ügynökeire, képviselőire vonatkozó belső üzleti policy-t és adatkezelőnek az E-Termékdíj.hu Kft.-t kell érteni.

3. FELHATALMAZÁS ADATKEZELÉSRE

Adatkezelési célok: az E-Termékdíj.hu Kft. az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 • tevékenységeink nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait a szerződés előkészítése és teljesítése, valamint jogi kötelezettségeink céljából kezeljük;
 • lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 • szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; kapcsolattartói adatainak kezelése
 • álláspályázók adatainak kezelése munkaviszony létrehozása céljából;
 • munkavállalók adatainak kezelése jogszabályi kötelezettség, munkaviszonyból eredő kötelezettség céljából;
 • törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 • ágazati jogszabályoknak való megfelelés érdekében

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi, a GDPR 6. cikkében meghatározott jogalapok egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d)az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhezszükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintettet adataihoz kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáférési jog;

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) törlés (a hozzájáruláson alapuló vagy jogellenes adatkezelés esetén);

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. AZ ADATKEZELÉS A WEBOLDALON

5.1. Az E-Termékdíj.hu Kft. az adatkezelésről a jelen adatkezelési szabályzat ismertetésével tájékoztatja a felhasználót.

5.2. A weboldalon lehetőség van regisztrációra. A regisztráció minden esetben önkéntesen történik, a regisztráció során megadott adatok az E-Termékdíj.hu Kft. általi kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A jelen Szabályzat elfogadásával és az oldalon történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy Az E-Termékdíj.hu Kft. a felhasználó által megadott és közölt adatokat a hatályos jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje.

5.3. A regisztráció elsődleges célja az, hogy a felhasználó a weboldalhoz kapcsolódó, az E-Termékdíj.hu Kft.-vel, az E-Termékdíj.hu Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információhoz (a továbbiakban: weboldalhoz kapcsolódó információ) a nem regisztrált felhasználóknál szélesebb jogosultsági körben férjen hozzá.

5.4. A felhasználó a regisztráció során hozzájárul, hogy az E-Termékdíj.hu Kft. a felhasználó által megadott elérhetőségeken kapcsolatot létesítsen a felhasználóval az alábbiak szerint: az E-Termékdíj.hu Kft. jogosult a felhasználó által megadott elérhetőségeken a felhasználót tájékoztatni Az E-Termékdíj.hu Kft. szolgáltatásairól és termékeiről.

5.5. Az E-Termékdíj.hu Kft. jogosult a felhasználók szokásainak, érdeklődési körüknek megismerésére irányuló kutatás céljából a felhasználók adatait megvizsgálni, elemezni, analizálni. Az E-Termékdíj.hu Kft. kutatásának alapját e körben csak a felhasználó által önkéntesen megadott adatok képezik.

5.6. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az E-Termékdíj.hu Kft. a mindenkor hatályos törvényi, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítési körében köteles lehet a jogszabályban meghatározott esetekben és a jogszabályban meghatározott adatokat harmadik személyek részére kiadni. Az E-Termékdíj.hu Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban előírtaknak való megfelelés végett a felhasználó által megadott adatokat - a jogszabály megjelölésével - bármely harmadik személynek kiadja.

5.7. A regisztráció során egyes adatok megadása kötelező, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. Ezen adatokat a felhasználóval való kapcsolattartás érdekében szükséges megadni. A kötelezően megadandó és az egyéb adatok önkéntes alapon kerülnek megadásra, minden esetben a felhasználó saját belátásán alapuló döntés eredményeképpen. Az E-Termékdíj.hu Kft. jelen szabályzatban foglalt adatkezelése a felhasználó által megadott összes adatra kiterjed.

5.8. A felhasználó a telefonszám megadásával hozzájárul ahhoz, hogy SMS vagy telefonhívás formájában tájékoztatást kapjon a weboldalhoz kapcsolódó információkról. Az E-Termékdíj.hu Kft. a felhasználó telefonszámát a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosult felhasználni.

5.9. A 16 éven aluli személyek csak törvényes képviselőjük (szülő, gyám stb.) útján nyilatkozhatnak a regisztrációról. A személyes adatok megadására történő felhatalmazást tartalmazó írásos dokumentációt Az E-Termékdíj.hu Kft. Ügyfélszolgálata részére (E-Termékdíj.hu Kft. Ügyfélszolgálata, Cím: 1118 Budapest, holdvilág utca 11., e-mail: info@e-termekdij.hu ) kérjük megküldeni. Az E-Termékdíj.hu Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy Az E-Termékdíj.hu Kft. nem köteles minden esetben ellenőrizni a felhasználó életkorát. Amennyiben 16 éven aluli felhasználó regisztrál, úgy az E-Termékdíj.hu Kft. nem vállal felelősséget a törvényes képviselő részéről történő írásos hozzájárulás elmaradásért.

5.10. A weboldalon használt cookie-k használatáról rendelkező szabályzat jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

5.11. Adatmódosítás és a kezelésre vonatkozó visszavonás: A felhasználó a regisztrációt követően bármely időpontban írásban e-mailen (az info@e-termekdij.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel) vagy faxon (a 06 1 880 7699-es fax számra küldött faxüzenettel) jogosult a megadott adatait módosítani, megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok megsemmisítését kérni. Az E-Termékdíj.hu Kft. a részére írásban megküldött módosító / visszavonó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az általa kezelt adatok módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről.

6. A GDPR HATÁLYBA LÉPÉSÉT MEGELŐZŐ ADATKEZELÉS FOLYTONOSSÁGA

Amennyiben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. és 6. §-ai alapján jogszerűen kezeltük a személyes adatokat, úgy azok kezelését a GDPR hatályba lépését követően is jogszerűen folytatjuk. Az adatkezelés vonatkozásában az érintettet megilletik a 4. pontban meghatározott jogok.

Az érintett, amennyiben az adatait hozzájárulása alapján kezeljük, bármely időpontban írásban e-mailen (az info@e-termekdij.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel) jogosult a megadott adatait módosítani, megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok megsemmisítését kérni. Az E-Termékdíj.hu Kft. a részére írásban megküldött módosító / visszavonó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az általa kezelt adatok módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről.

Adatkezelés

Kiváló99%

Problémák

Erős1%

Szükséges

 • Jogszabályoknak történő megfelelés

Kérdések

 • Adatbiztonság
 • Üzleti titok
 • NAV megfelelés
 • Szakmai garanciák

Szakmaiság

 • Szakképzett munkatársak
 • Elektronikus iratkezelés
 • Irodai ügyviteli rend

Rugalmasság

 • Kihelyezett szakmai konzultációk
 • Egyedi megoldások
 • Akár fizetésátvállalás biztosítása is

Process

 • Court Action

Eredmények

 • Több éves tartós üzleti kapcsolatok
 • Bővülő partneri kör
 • Bővülő megbízói kör
 • NAV köztartozás mentes adózó státusz
 • NAV megbízható adózói státusz
Image

Minden problémát három alapvető szemponttal közelítünk meg, ezek a: stratégiai gondolkodás, kreatív megoldások és a bizonyított eredmények.

Holdvilág utca 111118 Budapest

Holdvilág utca 11.

© 2019 JoomShaper, All Right Reserved